PRIVACY EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Definitie van de in het privacybeleid gebruikte termen

Dan wijzen we aan:

 • "Persoonsgegevens": wordt gedefinieerd als "alle informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen voor die persoon", overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.
 • "Dienst" betekent de dienst https://v2.my4spirits.com en de gehele inhoud daarvan.
 • "Uitgever" of "Wij": Bertholet Benoît, de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en de inhoud van de Dienst.
 • "Gebruiker" of "U": de internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.


Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Het doel van dit beleid is u te informeren over de inzet van de Dienst voor uw privacy en de bescherming van uw Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met uw gebruik van de Dienst. Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest, zodat u weet waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken. Door u bij de Dienst te registreren, gaat u ermee akkoord ons ware informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is in strijd met de voorwaarden van de Dienst. Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. De datum van de bijwerking zal duidelijk worden vermeld, indien van toepassing. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online worden gezet en wij nodigen u dan ook uit dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in artikel 10 van dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: benoit@v2.my4spirits.com of per post via Grand'Route de Ciney, 104 5503 Sorinnes.

Artikel 2 - Verzamelde gegevens op de Site

De gegevens die door de Dienst worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door het invullen van de verschillende formulieren die binnen de Dienst aanwezig zijn. Voor bepaalde handelingen met betrekking tot de inhoud kan het zijn dat u ertoe wordt gebracht om gegevens over u door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer bepaald wanneer u betalingen verricht. Wij zullen niet over de genoemde gegevens beschikken, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onderworpen is aan de voorwaarden die specifiek voor deze partijen gelden. Wij nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in dit verband te communiceren.

Uw IP-adres (het identificatienummer dat aan uw computer op het internet wordt toegekend) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Dienst een automatisch volgproces (Cookie) kan implementeren, dat u kunt voorkomen door de relevante instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Dienst. In het algemeen kunt u de Dienst https://v2.my4spirits.com bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u niet verplicht deze informatie door te geven. Als u weigert, kan het echter zijn dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten. Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen van uw persoonlijke informatie worden afgeleid, maar dat is niet wettelijk verplicht omdat uw identiteit er niet rechtstreeks uit blijkt. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Dienst. Om betere inhoud en diensten aan te bieden, gebruikt de dienst https://v2.my4spirits.com de dienst Google Analytics. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u. Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens. De contactgegevens van de Gebruikers van de Dienst die zich op de Dienst hebben geregistreerd worden opgeslagen, overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Overeenkomstig dit laatste hebben zij het recht van toegang, intrekking, wijziging of rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen op het volgende e-mailadres: benoit@v2.my4spirits.com, of per post: Grand'Route de Ciney, 104 5503 Sorinnes.
Het verzamelen van Persoonsgegevens van Gebruikers door de Uitgever vereist geen verklaring bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).

Artikel 3 - Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de heer Bertholet Benoît.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht zijn aangemerkt, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de Dienst, en meer in het bijzonder van de bewerkingen van de inhoud die erin wordt aangeboden.

 • De Dienst zal waarschijnlijk de Gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken:
 • Om u te voorzien van de informatie of diensten waarop u zich heeft geabonneerd, in het bijzonder: nieuwsbrief.
 • Met het oog op het verzamelen van informatie die ons in staat stelt om onze Service, producten en functies te verbeteren (onder andere door het gebruik van cookies).


Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van handelingen met betrekking tot de inhoud van de Dienst. U kunt elektronische post (e-mails) van onze Dienst ontvangen, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt aanvaard. U kunt vragen om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via benoit@v2.my4spirits.com of door te klikken op de link die voor dit doel in elk van de aan u verzonden e-mails is opgenomen. Alleen Bertholet Benoît is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt nooit aan derden doorgegeven, niettegenstaande de onderaannemers waarop Bertholet Benoît een beroep doet. Noch Bertholet Benoît, noch haar onderaannemers verhandelen de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar Dienst. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder aangegeven partijen voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden. Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw gegevens te gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD) verwerkt Bertholet Benoît alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • met uw toestemming ;
 • wanneer er een contractuele verplichting bestaat (een contract tussen Bertholet Benoît en u) ;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (uit hoofde van de EU- of nationale wetgeving).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, voor de doeleinden van de Uitgever om zijn rechten en belangen te vrijwaren. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder uw toestemming worden ingezien. Bovendien is de toegang tot uw persoonlijke gegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde veiligheidsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen door de gastheer van de dienst, wiens contactgegevens in de wettelijke kennisgeving van de dienst staan, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven vermelde doeleinden en mogen niet langer dan 24 maanden duren. Na deze periode worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en worden ze niet meer voor andere doeleinden gebruikt.

Artikel 9 - Gemachtigde dienstverleners en overbrenging naar een derde land van de Europese Unie

Bertholet Benoît informeert u dat zij gebruik maakt van geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn uitsluitend in de Europese Unie gevestigd. Bertholet Benoît heeft er in het verleden voor gezorgd dat haar dienstverleners voldoende garanties hebben geïmplementeerd en dat zij zich houden aan strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Deze dienstverleners zijn ook onderworpen aan het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD).

Artikel 10 - Computerrechten en -vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over de onderstaande rechten die u kunt uitoefenen, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid, door ons te schrijven op het postadres dat bovenaan deze pagina vermeld staat (Grand'Route de ciney, 104 5503 Sorinnes) of door een e-mail te sturen naar benoit@v2.my4spirits.com :

 • Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
 • Het recht van toegang: het is uw recht om een verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Echter, vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op Bertholet Benoît rust, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u het bewijs van uw identiteit levert, in het bijzonder door het overleggen van een scan of een fotokopie van uw geldige identiteitsdocument.
 • Het recht op correctie: het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens die onvolledig of onjuist zijn, te corrigeren. Op grond van dit recht kunt u op grond van de wetgeving verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd kunnen zijn.
 • Het recht op wissen, ook bekend als het "recht om te vergeten": in sommige gevallen kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen (tenzij er een dwingende wettelijke reden is voor ons om deze te bewaren).
 • Het recht om de verwerking te beperken: u heeft in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten,
 • Het recht op gegevensportabiliteit: u heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen in een gemeenschappelijk formaat (bijv. een .csv-bestand).
 • Het recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden).

De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme redenen of wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie. Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons te schrijven op Grand'Route de Ciney, 104 5503 Sorinnes of per e-mail op benoit@v2.my4spirits.com.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de toegang tot uw persoonlijke gegevens (noch voor de uitoefening van andere rechten). Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dit geval kunnen we ook weigeren om op uw verzoek in te gaan.

Bertholet Benoît zal het recht hebben om, indien nodig, zich te verzetten tegen verzoeken die duidelijk beledigend zijn vanwege hun systematische, repetitieve aard of hun aantal. Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die niet bevoegd is om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw aanvraag te verkrijgen, zodat u sneller kunt reageren. We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Deze termijn van één maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meer dan één verzoek hebt ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Artikel 11 - Klacht bij het College voor gegevensbescherming

Indien u van mening bent dat Bertholet Benoît haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde instantie. In België is de bevoegde instantie het ADP, waarnaar u een verzoek kunt sturen per e-mail naar het volgende adres: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Artikel 12 - Cookiebeleid

Wanneer u de Dienst https://v2.my4spirits.com voor het eerst gebruikt, wordt u door een banner gewaarschuwd dat informatie over uw surfgedrag waarschijnlijk wordt opgeslagen in alfanumerieke bestanden die "cookies" worden genoemd. Dankzij ons beleid inzake het gebruik van cookies kunt u beter begrijpen welke maatregelen wij nemen op het gebied van navigatie op onze Dienst. Het informeert u met name over alle cookies die op onze Dienst aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure om ze in te stellen.

a) Algemene informatie over cookies op de site

Bertholet Benoît kan, als uitgever van deze Dienst, cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Dienst te garanderen. Cookies" (of verbindingscookies) zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier persoonlijk. Het wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze service te verbeteren en om u inhoud te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen enkele van deze gegevens wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer Bertholet Benoît uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze gegevens wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om ze te horen. Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u op https://wavedistil.be/cookies een tabel met de verschillende soorten cookies die gebruikt kunnen worden op de Bertholet Benoît Service, hun naam, hun doel en hun bewaarperiode.

b) Het instellen van uw cookie-voorkeuren

U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde accepteren of weigeren.

Wanneer u de Dienst https://v2.my4spirits.com voor het eerst gebruikt, verschijnt onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door verder te surfen op de Bertholet Benoît Service (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de Service te klikken), instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal. Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan uw toestemming voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal vereist zijn.

(c) Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst of het exclusieve doel hebben om communicatie via elektronische middelen toe te staan of te vergemakkelijken. Dit zijn onder andere sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load-balancing sessiecookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door Bertholet Benoît.

d) Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze eis heeft betrekking op cookies die door derden worden verstrekt en die als "persistent" worden gekwalificeerd in die zin dat zij op uw terminal blijven totdat zij worden verwijderd of aflopen. Aangezien dergelijke cookies door derden worden verstrekt, is het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies, die Bertholet Benoît niet gebruikt, en cookies voor het delen van sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Social network sharing cookies worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Afhankelijk van uw toestemming kunt u met deze cookies gemakkelijk een deel van de op de Dienst gepubliceerde inhoud delen, met name via een knop voor het delen van toepassingen, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Cookies voor het meten van het publiek stellen statistieken op over het aantal bezoekers en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de dienst te verbeteren. Op de Dienst https://v2.my4spirits.com wordt een instrument voor het meten van het publiek (Google Analytics) gebruikt; het vertrouwelijkheidsbeleid daarvan is in het Frans beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

e) Gereedschap voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd om het plaatsen van cookies mogelijk te maken. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts enkele ervan worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de originator.

WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van het plaatsen van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functionaliteiten van deze Service kan wijzigen. Indien van toepassing, wijst Bertholet Benoît alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich voordoen als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Dienst te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Uw browser stelt u ook in staat om bestaande cookies op uw apparaat te verwijderen of om u te waarschuwen wanneer er waarschijnlijk nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfgedrag, maar zorgen ervoor dat u al het voordeel van de cookie verliest. Lees hieronder de verschillende hulpmiddelen die u ter beschikking staan, zodat u de cookies die op uw terminal worden geplaatst, kunt instellen.

f) Het instellen van uw webbrowser

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links om u te helpen bij de toegang tot het cookie-menu van uw browser.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor het controleren van cookies kunt u terecht op de website van ADP: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Projet_de_recommandation_cookies.pdf.

Als u vragen of verzoeken om meer informatie over dit cookiebeleid hebt, kunt u contact met ons opnemen.

g) Lijst van cookies

Een gedetailleerde lijst van cookies die op de https://v2.my4spirits.com Service worden gebruikt, is beschikbaar op https://wavedistil.be/cookies.

Alle rechten voorbehouden - 5 augustus 2020

Ben je 21 of ouder? Ik verklaar dat ik de wettelijke drinkleeftijd heb in het land waar ik woon.